លក់ ផ្ទះ Chbar Ampov

135.000 $

លក់ ផ្ទះ Chbar Ampov

135.000 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 6409375
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available