2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey

ជួល សណ្ឋាគារ Por Sen Chey Chaom Chau

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey
2 44 Por Sen Chey

សណ្ឋាគារ សម្រាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សណ្ឋាគារ សម្រាប់ជួល
ទីតាំងកៀកនិងព្រលាន្តយន្តហោះពោធិ័ចិនតុង រាជធានីភ្នំពេញ
តម្លៃ 5000$ អាចចារបាន
មានចំនួន 60 បន្ទប់
គ្រប់បន្ទប់នីមួយៗ បំពាក់សំភារ:រួចជាស្រេច មានដូចជា តុ ទូ គ្រែពូក រីដូរ វាំងនន TV Wi-Fi.....
មានបន្ទប់មួយចំនួនគ្រែពីរ និង បន្ទប់ខ្លះគ្រែ ១

សង្ខេប

  • លេខយោង 5933647
  • បន្ទប់ 60 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 24 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី៨

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក

សេវាកម្ម

  • គ្រឿងសង្ហារឹម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available