លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey

175.000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey

175.000 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 5889374

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available