លក់ ផ្ទះ Chbar Ampov

170.000 $

លក់ ផ្ទះ Chbar Ampov

170.000 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 5862889

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available