លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo

145.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Russey Keo

145.000 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 5845039
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available