2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar

ជួល ផ្ទះល្វែង Chroy Changvar

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar

ជួល ផ្ទះល្វែង Chroy Changvar

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5775739
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 224 m²

ទីតាំង

  • 7 បន្ទប់ទឹក
  • 6 បន្ទប់គេង
  • 1 ចំណត
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available