2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon

ជួល ខុនដូ Chamkarmon BKK 1

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon

ជួល ខុនដូ Chamkarmon BKK 1

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5740438
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 74 m²

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក

សេវាកម្ម

  • គ្រឿងសង្ហារឹម
  • អ៊ីនធើណេត
  • ទទួលភ្ញៀវ 24/7

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available