2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar

ជួល ផ្ទះល្វែង Chroy Changvar

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar
2 70 Chroy Changvar

ជួល ផ្ទះល្វែង Chroy Changvar

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5679786
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 68.8 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 5 បន្ទប់គេង

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available