2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok
2 64 Sen Sok

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5626143
  • បន្ទប់ 7 បន្ទប់
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 7 បន្ទប់គេង
  • 8 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ឡៅតឿ
  • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
  • 1 Living/dining/kitchen area

សេវាកម្ម

  • គ្រឿងសង្ហារឹម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available