1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar

លក់ វីឡា Chroy Changvar Preaek Lieb

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar
1 14 Chroy Changvar

លក់ វីឡា Chroy Changvar Preaek Lieb

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5596926
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 49.4 m²

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 4 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
  • 1 ចំណត

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available