2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok

ជួល ផ្ទះ Sen Sok

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok
2 18 Sen Sok

ជួល ផ្ទះ Sen Sok

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5582014
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 Living/dining/kitchen area
  • 1 ឡៅតឿ
  • 1 ផ្ទះបាយ

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available