1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork

លក់ វីឡា Toul Kork Boeung Kak 1

3.500.000 $

1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork
1 14 Toul Kork

លក់ វីឡា Toul Kork Boeung Kak 1

3.500.000 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 5540378
  • បន្ទប់ 8 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 289 m²

ទីតាំង

  • 8 បន្ទប់គេង
  • 9 បន្ទប់ទឹក

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available