2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok

ជួល បុរី Sen Sok

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok

ជួល បុរី Sen Sok

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5531649
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 60 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក

សេវាកម្ម

  • គ្រឿងសង្ហារឹម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available