1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey

លក់ ផ្ទះ Meanchey Stueng Mean chey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey
1 18 Meanchey

លក់ ផ្ទះ Meanchey Stueng Mean chey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5511721
  • បន្ទប់ 14 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 120 m²

ទីតាំង

  • 14 បន្ទប់គេង
  • 16 បន្ទប់ទឹក

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available