1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov

លក់ ផ្ទះ Chbar Ampov

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov
1 18 Chbar Ampov

លក់ ផ្ទះ Chbar Ampov

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5508352
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 98.8 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ចំណត

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available