2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon

ជួល ខុនដូ Chamkarmon Olympic

2.800 $ / ខែ

2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon

ជួល ខុនដូ Chamkarmon Olympic

2.800 $ / ខែ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5493749
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 272 m²

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available