1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5479488
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 67.2 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available