លក់ វីឡាភ្លោះ Chroy Changvar

226.497 $

លក់ វីឡាភ្លោះ Chroy Changvar

226.497 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 5479409
  • Hot water access Individual

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available