លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar

219.900 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar

219.900 $

សង្ខេប

  • លេខយោង H-0001
  • Hot water access Individual

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available