ព័ន៌មានក្រុមហ៊ុន

ទាញយកប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដូចខាងក្រោម:

អាយ រៀល អុីស្ទេត ត្រូវបានជឿជាក់ថាបានផ្តល់ជួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងស្តង់ដារសីលធម៌ខ្ពស់ដល់អតិថិជនដែលវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែលយើងបានអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងកន្លងមក។ ទស្សនវិសយ័របស់យើងខ្ញុំគឺ“ ការជឿជាក់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងតម្លាភាព” ដែលនេះជាគោលការណ៏ឯករាជ្យនៃក្រុមហ៊ុន អាយ រៀល អ៊ីស្ទេត ដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ដែលវាជាការចាប់អារម្មណ៍ដោយឥតព្រាងទុកនោះ ដើម្បីរក្សារប្រតិបត្តិការស្ដង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃសីលធម៌។ ខណៈពេលដែលវិស័យអចលនទ្រព្យបានកើនឡើង ហើយយើងបានផ្ដល់ការអប់រំបន្ត ដល់កម្រិតអន្ដរជាតិក្នុងការបណ្តុះបណ្តាក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង។ សមាជិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន អាយ រៀល អ៊ីស្ទេត ជាក្រុមកាងារបានចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅដៃរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើក្រមប្រតិបត្តិជាក់លាក់។ ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនបានធ្វើអាទិភាពមួយក្នុងការផ្ដល់នូវសេវាកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងទាន់ពេលវេលា មានសីលធម៌មិនលម្អៀងទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់។

យើងក៏បានអនុវត្តតាមគោលការណ៏បច្ចេកទេស្តង់ដារសំខាន់ៗចំនួន៥ នៃស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈអន្តរៈជាតិ និងក្រមសីលធម៌ជាសកលដែលបង្ហាញដោយវិទ្យាស្ថាន Royal Institute of Surveyor ហៅកាត់ថា (RICS) ។

ទាញយកព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១នៅទីនេះ (ក្លីក ឫចុចនៅទីនេះដើម្បីទទួលបានឯកសារព័ត៌មានអំពីយើងខ្ញុំបន្ថែម)