ស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់សុបិន្តរបស់អ្នក

កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យជាមួយ អាយ រៀល អុីស្ទេត

លោកអ្នកមកដល់កន្លែងដែលផ្តល់ជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ក្រុមហ៊ុន អាយ រៀលអុីស្ទេត
ក្រុមហ៊ុន អាយ រៀល អុីស្ទេត បានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ២០១៤ សម្រាប់គោលបំណងពិសេសនៃការផ្ដល់ទីផ្សារពិតប្រាកដជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ក្រមសីលធម៌ និងមិនលម្អៀង ដែលមានទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ (ទិញ លក់ & ជូល) ការប្រឹក្សាយោបល់អចលនទ្រព្យ ការស្រាវជ្រាវ និងការរៀបចំគម្រោងទិញ-លក់ និងធ្វើទីផ្សារជូនអតិថិជន ។ នេះជាគោលការណ៏ឯករាជ្យនៃក្រុមហ៊ុន អាយ រៀល អុីស្ទេត ដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ដោយឥតព្រាងទុកនោះ ដើម្បីរក្សារប្រតិបត្តិការស្ដង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃសីលធម៌ ។ ខណៈពេលដែលវិស័យអចលនទ្រព្យបានកើនឡើង ហើយយើងបានផ្ដល់ការអប់រំបន្ត ដល់កម្រិតអន្ដរជាតិក្នុងការបណ្តុះបណ្តាក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង ។ សមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុន អាយ រៀល អុីស្ទេត ជាក្រុមកាងារបានចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅដៃរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើក្រមប្រតិបត្តិជាក់លាក់ ។ ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនបានធ្វើអាទិភាពមួយក្នុងការផ្ដល់នូវសេវាកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងទាន់ពេលវេលា មានសីលធម៌មិនលម្អៀងទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់ ។

ប្រភេទអចលនទ្រព្យពិនិយម