1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork

Sale Condo Toul Kork

Price on request

1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork
1 66 Toul Kork

Condo Uk for sale in Toul kok

Price on request

ខនដូរសម្រាប់លក់ខណ្ឌទទួលគក តម្លៃលក់បន្ទាន់
ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លែត តែម្ដងមិនរងចាំយូ
ទីតាំងល្អ បរិយាកាសបរិសុទ្ធ
Condo Uk for sale in Toul kok street 329
-Price for sale : 57,000$(nego)
-11th Floor
-Size 57sqm
-One Bathroom
-Furniture : No (New)
-Soft Title

Summary

  • Reference 5717826
  • Rooms 1 room
  • Area 57 m²

Areas

  • 1 Bedroom

Services

  • Non-flooding

Medias

No information available

Legal notice

No information available