2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork

Rental Condo Toul Kork

Price on request

2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork

Rental Condo Toul Kork

Price on request

#ខនដូរជួល
តម្លៃពិសេស ទីតាំងល្អ សំភារ:ពេញ ស្អាត (យូនីតកែង)
តម្លៃជួលកាន់តែពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលនេះត្រឹមតែ 380$តែប៉ុនោះ
ខនដូរសំរាប់ជួល សំភារៈពេញស្រាប់មួយកំផ្លេ
ទីតាំង ទួលគោក
មួយបន្ទប់គេង មួយបន្ទប់ទឹក
ផ្ទះបាយមួយមាន បំពាក់ចង្រ្កានរួចរាល់ និងម៉ាស៊ីនបឺតផ្សែង
ស្ថិតនៅជាន់ទី3
ទំហំ: 35sqm
Condo for Rent - Fully Furnished (Toul Kork)
- Price: $380$/month (Rent)
- 01 Bedroom
- 01 Bathroom
- 01 Kitchen
- 01 Balcony
* 03rd Floor
* Condo Size: 35 sqm
+ 2 Elevators
+ 24/7 Security Guards
+ Address: , Sangkat Boeng Kak 2, Khan Toul Kork (Near Entrak Tevy School)

Summary

  • Reference 5511613
  • Area 35 sq ft
  • Floor 3rd

Areas

  • 1 Bedroom
  • 1 Bathroom
  • 1 Kitchen

Services

  • Furnished

Medias

No information available

Legal notice

No information available