2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon

Rental Villa Chamkarmon BKK 1

Price on request

2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon
2 14 Chamkarmon

Rental Villa Chamkarmon BKK 1

Price on request

#វីឡាទោល_សំរាប់ជួល
ទីតាំង ជិតផ្សា បឹងកេងកង
តម្លៃជួល 2,500$ អាចចារបាន
ទំហំសាច់ដី 8.5mx22m
ទំហំសាច់ផ្ទះ 7mx15m
បន្ទប់គេង 7
បន្ទប់ទឹក 8
#Single_Villa for rent at Bkk 1 good location
Price for rent 2500$ (nego )
Land size 8.5mx22m
house size 8.5mx22m
bedroom 7
bathroom 8

Summary

  • Reference 5511444
  • Area 105 m²

Areas

  • 7 Bedrooms
  • 8 Bathrooms

Services

  • Non-flooding

Medias

No information available

Legal notice

No information available