1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar

Sale Apartment Chroy Changvar

Price on request

1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar
1 5 Chroy Changvar

Sale Apartment Chroy Changvar

Price on request

#តម្លៃក្រោមទីផ្សាប្រភេទវីឡាអិនអុី
វីឡាអិនអុី រឺ ផ្ទះអាជីវកម្មទំនើប បុរីប៉េងហ៊ួត 6 A សំរាប់លក់
តម្លៃ 170,000$(ចចារបាន)
ទំហសាច់ដី4.2 x 20
ទំហំសាច់ផ្ទះ 4.2x16
បន្ទប់គេង 4
បន្ទប់ទឹក 5
ចំណតធំទូលាយ
កាត់បន្លង់រឹងជូន

Summary

  • Reference 5479488
  • Rooms 4 rooms
  • Area 67.2 m²

Areas

  • 4 Bedrooms
  • 5 Bathrooms
  • 1 Kitchen

Services

No information available

Medias

No information available

Legal notice

No information available